12. Hradná kaplnka

Hradná kaplnka vznikla prestavaním pôvodného goticko-renesančného obytného traktu v rokoch 1657 –1658 a je postavená v ranobarokovom slohu.

Kaplnku dal vybudovať Štefan II. Thőkőly pre svoju manželku Máriu Gyulaffy. Mária mohla do kaplnky nazerať oknom zo svojej izby, ktoré je aj v súčasnosti viditeľné na pravej strane. Taktiež mala vytvorený aj priamy vchod na chór, kde bol kedysi umiestnený organ. Umrela vo veku 22 rokov krátko po dostavaní kaplnky v roku 1659 a v nasledujúcom roku bola pochovaná do jej krypty.

V pol. 18. stor. vtrhli do kaplnky cisárski vojaci, cínovú truhlu s pozostatkami nebohej rozbili a vyhodili na nádvorie.

Vyrezávaný drevený obraz na pamiatku Adolfa Wildburga.

Na ľavej strane kaplnky je vyrezávaný drevený obraz na pamiatku Adolfa Wildburga, ktorý padol v roku 1866 v rakúsko - pruskej vojne. Dielo dal zhotoviť otec Adolfa u známeho umeleckého drevorezbára Gustava Adolfa Weisza.

Celkový pohľad na fresky, ktoré sa nachádzajú na klenbe kaplnky.

Centrálny motív Ježiš a 12 apoštolov
Betlehemský výjav - pastieri Betlehemský výjav - Traja králi

Kaplnka je jednoloďová, zdobená bohatou štukovou výzdobou od neznámych talianskych majstrov. Fresky predstavujú výjavy zo Starého a Nového zákona.

Oltár - ústredný motív Ukrižovania

Drevený mobiliár pozostáva predovšetkým z oltára s ústredným obrazom Ukrižovania. Nad týmto ústredným motívom sa nachádza erb rodiny Thőkőly. Po stranách oltára sú umiestnené plastiky štyroch uhorských kráľov – sv. Štefana a sv. Ladislava (vpravo) a sv. Imricha a neznámeho kráľa (Žigmunda?) (vľavo).

Oltár - obraz Nanebovstúpenie

Nad erbom rodiny Thőkőly sa nachádza obraz Zmŕtvychvstanie, nad ním je erb Márie Gyulaffy a na špici oltára je výjav Nanebovstúpenie. Architektúra oltára je zdobená 25 figurálnymi rezbami. Väčšina z nich je dielom neznámeho sochára.

Oltár aj kazateľnica sú z lipového dreva. V súčasnosti sa kaplnka využíva na civilné svadobné obrady a rôzne kultúrne podujatia.

Webmaster: Drakomir